پزشکان و کلینیک ها

سقط جنین در 3 ماه اول بارداری

سقط جنین توسط متخصصین زنان در مطب خود، در بیمارستان های دولتی و خصوصی و در کلینیک های خصوصی تخصصی ارائه می شود. آدرس های زیر از وب سایت انجمن تنظیم خانواده اتریش گرفته شده است.

سقط جنین بعد از 3 ماه اول بارداری

تمام بیمارستان هایی که دارای بخش زنان و زایمان هستند می توانند بعد از 3 ماه اول بارداری سقط جنین را انجام دهند. با این حال، اگر بارداری بیش از هفته 21/22 پیشرفت کرده باشد، ممکن است مجبور شوید به دنبال یک بیمارستان تخصصی، به عنوان مثال یکی از بیمارستان های دانشگاهی باشید.